مجتبی مخدومی

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص درج قیمت کالاها در سامانه تجارت

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف ویژه در نظر گرفته شده جهت پرداخت به موقع عوارض کسب و پیشه شهرداری

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر پاسداشت زبان فارسی و ممنوعیت استفاده از اسامی و عنوانهای بیگانه

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی شرکت جهاد نصر (تولیدکننده ژنراتور برق که می تواند با گاز شهری کار نماید)

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اجرای ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی

2022/05/25

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی تجارت با پاکستان

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام کلیه واحدهای صنفی به نصب QR code و شناسه صنفی مندرج در پروانه کسب در مدخل ورودی مغازه

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر الزام کلیه فعالان اقتصادی به بارگذاری مجوز خود در سامانه جامع تجارت حداکثر تا یکم خرداد ماه ۱۴۰۱

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر فهرست کالاها و اقدامات اسیب رسان به حوزه سلامت

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام واردکنندگان تجهیزات و دستگاه های خط تولید به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کدنقش