بخشنامه اتاق اصناف در راستای ایجاد حسن همدلی و ترویج سنت حسنه اهدای کتاب