بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیگیری های مستمر این اتاق جهت واکسیناسیون اصناف و بازاریان