بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل اجرائی جدید طرح مشوق بیمه کارفرمائی