بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تشدید محدودیت های کرونائی از ۲۵ اسفند ماه