بخشنامه اتاق اصناف در خصوص بهره گیری صنوف از بخشودگی های مالیاتی تا پایان اسفند ماه