نامه اداره محترم استاندارد در خصوص جمع آوری هرچه سریعتر ترازو ها و دستگاههای توزین فاقد مجوز استاندارد از تمامی واحدهای صنفی تحت پوشش