مهم: بخشنامه اتاق اصناف در خصوص حمایت از پویش همگانی (بدون قیمت نخریم)