قابل توجه کلیه همکاران گرامی : انعکاس درخواست های فراوان اتحادیه (در خصوص تعدیل ضرایب سود رسته های اتحادیه در محاسبات اداره مالیات و دارائی) توسط اتاق اصناف به اداره مالیات و دارائی