قابل توجه کلیه اعضاء تحت پوشش : قطع سیستم های گرمایشی (برقی – گازی) بعد از ساعت ۱۹