قابل توجه همکاران گرامی که نیاز به کپسول اکسیژن دارند: