ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها (لیست کالاهای مشمول جهت اطلاع و بهره برداری)