امکان صدور شناسه یکتای جهانی (GTIN code) به صورت الکترونیکی توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا