سنجاق شده : بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر مجاز بودن عضویت در تعاونی اداری ، پشتیبانی کارکنان اتاق اصناف مرکز استان فارس برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی