رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به خیز موج پنجم کرونا و افزایش بازرسی ها با حداکثر حساسیت