درباره ما

عبدالمحمد شرقی

ریاست اتحادیه


عضو کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

احمد احمدی

رییس کمیسیون فنی و آموزش


حسام الدین نطاق

نایب رییس کمیسیون فنی و آموزش


حسین محمدی

دبیر کمیسیون فنی و آموزش


سیدعلی میرباقری دهاقانی

عضو کمیسیون فنی و آموزش


مجید فرهنگیان

رییس کمیسیون بازرسی


مجتبی مجدالدین

نایب رییس کمیسیون بازرسی


عبدالامیر امیری

دبیر کمیسیون بازرسی


محمود محسن زاده

عضو کمیسیون بازرسی


حسین معماری

عضو کمیسیون بازرسی


محمد گرامی شیرازی

حسابدار


علی پذیرش

مدیر اجرایی


مجتبی مخدومی

کارمند


علیرضا شرقی

متصدی رایانه


غلامرضا شفیعی

خدمات