بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی و بخشنامه های مرتبط با آن