بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص عدم به کارگیری اتباع خارجی و فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی