بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص عدم به کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه