بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص عدم استفاده از آسانسورهای فاقد تاییدیه ایمنی استاندارد معتبر