سنجاق‌شده: بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص الزام الصاق بارکد دو بعدی و کد QR شناسه صنفی در ورودی کلیه واحدهای صنفی