بخشنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع: “تسهیلات جدید صندوق، در صدور ضمانت نامه”