بخشنامه جدید اتاق اصناف در خصوص شیوه نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی