بخشنامه اتاق در خصوص اصلاح الگوی مصرف گاز و تشویق مشترکان کم مصرف