بخشنامه اتاق اصناف پیرامون برگزاری کارگاه های تخصصی پژوهش محور در سال جاری