بخشنامه اتاق اصناف منضم به نامه شرکت توزیع برق استان در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق