بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر پیشگیری از مسمومیت ناشی از گاز مونو اکسید کربن در فصل سرما