بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز آموزشی علمی کاربردی فا.ا.فارس