بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر واگذاری سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس