بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر ممنوعیت تبلیغات ، عرضه و فروش اقلام غیر دخانی (خوراکی و غیر خوراکی) در بسته های شبیه سیگار و سایر اقلام دخانی