بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر صورتجلسه مسئولان استانی و شهرستانی در خصوص “تب دنگی و پشه آئدس”