بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر حذف دفترچه های درمانی جدید و جایگزینی کارت ملی از ابتدای اسفند ماه ۹۹