بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تقویت اجرای پروتکل های بهداشتی با توجه به شرایط کنونی کشور در خصوص بیماری کرونا