بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تاکید چند باره بر الزام درج قیمت کالا و خدمات و استفاده از تابلو نرخ در کلیه واحدهای صنفی مطابق با ماده ۱۵ قانون نظام صنفی