بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق به صورت مجازی و آنلاین