بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر الزام کلیه واحدهای صنفی به ثبت نام مشخصات در سامانه asnaf.moi.ir به منضور بهره گیری از طرح هوشمند “ایران من”