بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر الزام کلیه واحدهای صنفی بر ثبت دستگاه های کارتخوان مورد استفاده در سامانه مودیان