بخشنامه اتاق اصناف : قابل توجه افرادی که برگ قطعی مالیاتی سال ۱۳۹۸ آنها بیش از موارد توافق شده با حوزه مالیاتی صادر گردیده است