بخشنامه اتاق اصناف ر خصوص تاسیس مرکز تجاری ایران در آلماتی قزاقستان