بخشنامه اتاق اصناف در مورد تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط