بخشنامه اتاق اصناف در رابطه با نحوه بررسی تراکنش های مالیاتی