بخشنامه اتاق اصناف در خصوص بازگشائی واحد های صنفی با توجه به خروج شهر شیراز از محدوده قرمز بیماری کرونا