بخشنامه اتاق اصناف در خصوص یاری رسانی به آسیب دیدگان سیل اخیر استان های کرمان ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان