بخشنامه اتاق اصناف در خصوص کلاه برداری و سوء استفاده عده ای سود جو از نا آگاهی برخی بیمه شدگان و مستمری بگیران از طریق تماس تلفنی و پیامک تحت عنوان صدور کارت سلامت جایگزین دفترچه بیمه