بخشنامه اتاق اصناف در خصوص کفایت ارائه شناسه یکتای مجوز صادره (QRcode) در مواجهه با مأموران دولتی و انتظامی و ضابطان قضائی