بخشنامه اتاق اصناف در خصوص کتاب راهنمای کسب و کار صنایع خلاق