بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیگیری تخصیص بهای برق برای واحدهای تولیدی درای پروانه کسب معتبر