بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۳ مکرر قانون وظیفه عمومی در استان فارس