بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پلاستیک های زیست تخریب پذیر – ویژگی ها و روش آزمون