بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک